Regulamin

Regulamin korzystania ze strony internetowej

1.Niniejszy Regulamin Korzystania ze Strony Internetowej („Regulamin”) wydany został przez PoznajSekret.pl

2.Regulamin określa warunki, na jakich PoznajSekret.pl udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania ze stron internetowych („Strona”) PoznajSekret.pl oraz podmiotów trzecich, w tym z zawartych w nich treści lub narzędzi lub ze świadczonych w ten sposób usług.

3.Korzystanie z niniejszej Strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu. W razie braku zgody na warunki Regulaminu dalsze korzystanie ze Strony nie jest dopuszczalne.

4.Prawa do Strony jako całości przysługują PoznajSekret.pl, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości należą do PoznajSekret.pl lub do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane na Stronie.

5.Usługi i treści dostępne na Stronie dostępne są dla wszystkich odwiedzających z wyjątkiem usług lub treści wymagających rejestracji, na co wskazuje jednoznacznie treść właściwej podstrony internetowej.

6.W trakcie korzystania ze Strony w systemie teleinformatycznym użytkownika instalowane są ciasteczka (pliki cookies) dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych. Więcej informacji na temat plików cookies używanych przez PoznajSekret.pl dostępnych jest w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie.

7.Użytkownicy Strony mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

8.Korzystanie ze Strony odbywa się za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy użytkownikiem a PoznajSekret.pl, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych korzystającego.

9.Przy korzystaniu ze Strony zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.

10.PoznajSekret.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Strony, jednak nie gwarantuje jej i nie odpowiada za ich dostępność.

11.Korzystanie ze Strony oraz zawartych na niej treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem Strony oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez pisemnej zgody PoznajSekret.pl

12.Reklamacje i uwagi do funkcjonowania Strony i dostępnych treści, narzędzi i usług należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej bok@poznajsekret.pl. Wystąpienie powinno zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis okoliczności oraz nieprawidłowości będących powodem wystąpienia, w przeciwnym wypadku PoznajSekret.pl może pozostawić skargę bez rozpoznania. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od ich otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną.

13.PoznajSekret.pl dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone na Stronie były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednakże PoznajSekret.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych treściach.

14.PoznajSekret.pl dokłada wszelkich starań, aby narzędzia i usługi świadczone na Stronie były dostępne nieprzerwanie funkcjonowały prawidłowo, jednak PoznajSekret.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieprawidłowego ich działania lub niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym skutki wynikające z posługiwania się narzędziami i usługami.

15.PoznajSekret.pl dokłada wszelkich starań, aby Strona była wolne od złośliwego oprogramowania, jednak PoznajSekret.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze stron w systemie teleinformatycznym korzystającego, w tym infrastrukturze technicznej i danych.

16.PoznajSekret.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania operatorów zapewniających łączność ze Stroną zarówno po stronie PoznajSekret.pl i osób korzystających ze Strony.

17.PoznajSekret.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego korzystania ze Stron, w tym za skutki blokady lub anulowania rejestracji przez PoznajSekret.pl.

18.PoznajSekret.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez użytkownika informacji zamieszczonych na Stronie. PoznajSekret.pl nie odpowiada za szkody lub straty użytkownika lub osób trzecich związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych informacji, w tym do podjęcia decyzji w indywidualnej sprawie. Korzystanie przez użytkownika ze Strony odbywa się na jego własne ryzyko.

19.PoznajSekret.pl jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Zmiana Regulaminu nie wymaga uprzedzenia i wchodzi w życie z momentem publikacji nowej wersji Regulaminu na Stronie. O zmianach Regulaminu PoznajSekret.pl informuje przez ogłoszenie nowego Regulaminu na Stronie w zakładce „Blog”. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu dalsze korzystanie ze Strony nie jest dopuszczalne.

20.PoznajSekret.pl może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych na Stronie, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych na Stronie.

21.PoznajSekret.pl zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści Regulaminu.

22.PoznajSekret.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są na niniejszej Stronie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez PoznajSekret.pl. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności oraz warunkami korzystania ich właściciela.

23. Właściciel strony PoznajSekret.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji na niej zawartych, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na jej podstawie.

24. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania itp. znajdujące się na poznajsekret.pl mają wyłącznie charakter informacyjny lub statystyczny. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne podejmowane przez Użytkowników Serwisu są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.

25. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy itp. znajdujące się w poznajsekret.pl nie mogą być traktowane jako sugestia lub zachęta do dokonania konkretnej decyzji inwestycyjnej.

26. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania itp. znajdujące się w poznajsekret.pl nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna lub wiążąca ocena rynku albo instrumentu inwestycyjnego.

27. Wszelkie opinie, poglądy, komentarze, wiadomości znajdujące się w poznajsekret.pl stanowią subiektywny przejaw osobistej wiedzy oraz doświadczenia ich autorów i nie powinny być interpretowane jako sugestia lub zachęta do dokonania konkretnej decyzji inwestycyjnej.

28. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania oraz opinie, poglądy, komentarze, wiadomości itp. znajdujące się w PoznajSekret.pl nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.).

29. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania oraz opinie, poglądy, komentarze, wiadomości itp. znajdujące się w PoznajSekret.pl nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715).

30. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania itp. znajdujące się w poznajsekret.pl nie są przygotowywane w oparciu o analizę sytuacji finansowej konkretnego Użytkownika Serwisu.

31. Nie gwarantujemy pełnej integralności i nie odpowiadamy za błędy w danych pochodzących od emitentów giełdowych lub jakichkolwiek innych zbliżonych źródeł, które to dane będą następnie importowane do baz danych zamieszczonych w  PoznajSekret.pl.

32. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania oraz opinie, poglądy, komentarze, wiadomości itp. znajdujące się w poznajsekret.pl nie mogą być postrzegane i traktowane przez Użytkowników Serwisu jako zapewnienie i/lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów, np. zysków lub określonych stóp zwrotu z inwestycji.

33.Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Strony, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Dobra niepisana zasada mówi: inwestuj kwotę taką z jaką natychmiast możesz się pożegnać, która nie będzie stanowić dla Ciebie żadnego dyskomfortu materialnego, fizycznego ani psychicznego.

ODBIERZ BONUS POWITALNY $30


Zarejestruj się i dobierz bonus $30.
Wykorzystaj go do własnej gry lub do automatycznego kopiowania ruchów tradera, bez Twojej ingerencji.
👇👇👇👇

This will close in 32 seconds